Видове финансиране без обезпечение

кредит чек

Получаването на финансиране има същата цел като кандидатстването за заем, т.е. и двата вида финансиране осигуряват ликвидност на дружеството, за да може то да постигне целите, които си е поставило. Тези цели обаче са различни по своя характер. Не е задължително заемът да е насочен към финансиране на дадена идея, той може да бъде поискан просто за погасяване на друг вид дълг, който е спешен, за плащане на доставчици, защото е време на криза, или дори за плащане на служителите.

От друга страна, инвестиционното финансиране обикновено е свързано с реализирането на бизнес идея или проект. Освен това при финансирането дружеството трябва да предложи и нещо в замяна на инвестицията на друго дружество или физически лица.

Някои примери за финансиране без обезпечение чрез инвестиции са следните:

Бизнес ангели

Това е все по-популярна концепция. То се отнася до онези професионалисти в областта на инвестициите, чиято цел е да проучат осъществимостта и шансовете за успех на проектите. По този начин те решават дали е в техен интерес да осигурят необходимото финансиране за осъществяването на проекта. Освен това тези хора обикновено участват в проекта, който са решили да финансират.

Рисков капитал

В този случай професионалните инвеститори отговарят за управлението на инвестиционните портфейли на трети страни, като се фокусират върху диверсификацията на това финансиране в няколко проекта. Те обикновено са свързани с висок риск, но и с голяма вероятност за успех. Следователно вашият проект трябва да бъде ясен, кратък, привлекателен и жизнеспособен за успех.

Заключение

След като сте избрали една от двете възможности, важно е да знаете, че добрият бизнес план и доброто му представяне могат да определят решението на всеки. Преди да се впуснете направо в кандидатстване за какъвто и да е заем или финансиране за вашия проект, направете задълбочено проучване и потърсете начини да го отличите от другите. Наблегнете на ползите, които ще бъдат получени, и разработете начина, по който ще се справят с рисковете при представянето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *